Alex Sashenkov

Alex Sashenkov

Finance Business Partner - Commercial at AkzoNobel